Δήλωση – Πολιτική Εφαρμογής Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων και Όροι Χρήσης Ιστοσελίδας

Ο παρών Ιστότοπος έχει δημιουργηθεί από την εταιρεία HATZI FILAX IKE (εφεξής “HATZI FILAX” ή“Εταιρεία”) η οποία εδρεύει στο Νέο Ψυχικό Αττικής, Λεωφόρος Δημοκρατίας 4-6, Τ.Κ. 15451, με σκοπό την παροχή υπηρεσιών και πληροφοριών για τους επισκέπτες και χρήστες (εφεξής “χρήστες”) αυτού.

Η HATZI FILAX είναι Υπεύθυνη Επεξεργασίας των Προσωπικών Δεδομένων τα οποία λαμβάνει μέσω της χρήσης του Ιστότοπου, σύμφωνα με τις διατάξεις του Γενικού Κανονισμού 2016/679 της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την Προστασία των Δεδομένων (εφεξής “ΓΚΠΔ” ή “GDPR”. Στην παρούσα Δήλωση – Πολιτική Εφαρμογής, παρέχονται πληροφορίες αναφορικά με το είδος των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα που συλλέγουμε, την μέθοδο και τους σκοπούς για τους οποίους τα συλλέγουμε, τους τρίτους με τους οποίους τα μοιραζόμαστε καθώς και τα δικαιώματα που διαθέτουν οι χρήστες του Ιστότοπου.

Η διαχείριση και προστασία των προσωπικών δεδομένων των χρηστών του Ιστότοπου υπόκειται στους όρους και διατάξεις του Γενικού Κανονισμού Προστασίας Δεδομένων [EU General Data Protection Regulation (GDPR) – Κανονισμός (ΕΕ) 2016/679] για την προστασία του ατόμου από την επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, όπως έχει συμπληρωθεί από τις αποφάσεις του Προέδρου της Αρχής Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα και άλλους σχετικούς νόμους και διατάξεις. Οι όροι της παρούσας διατυπώνονται λαμβάνοντας υπόψη τόσο την ραγδαία ανάπτυξη της τεχνολογίας και ειδικότερα του Διαδικτύου όσο και του υπάρχοντος πλέγματος νομικών ρυθμίσεων. Σε κάθε περίπτωση η Εταιρεία διατηρεί το δικαίωμα αλλαγής των όρων προστασίας των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα των χρηστών του Ιστότοπου κατόπιν ενημέρωσης αυτών μέσα στο υπάρχον ή μελλοντικό νομικό πλαίσιο.

Εάν κάποιος χρήστης δεν συμφωνεί με τους όρους επεξεργασίας και προστασίας των προσωπικών δεδομένων, όπως αυτοί διατυπώνονται στην παρούσα, οφείλει να απέχει από την χρήση του Ιστότοπου.

Η HATZI FILAX συμμερίζεται απόλυτα την ανησυχία των χρηστών αναφορικά με τα προσωπικά τους δεδομένα, δηλώνει ρητά ότι η προστασία αυτών αποτελεί βασική προτεραιότητα της λειτουργίας του Ιστότοπου και δεσμεύεται για την εφαρμογή, στο πλαίσιο του υπάρχοντος νομικού πλαισίου, όλων των διαθέσιμων τεχνολογικών μέσων προς αυτήν την κατεύθυνση.

Ποια δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα επεξεργαζόμαστε

Η Εταιρεία συλλέγει και επεξεργάζεται μόνο τα δεδομένα που είναι απαραίτητα, κατά περίπτωση, προκειμένου να παρέχει τις υπηρεσίες της και να ικανοποιεί τα αιτήματα ενημέρωσης και επικοινωνίας των χρηστών/υποκειμένων των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα.

Ειδικότερα, τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα τα οποία συλλέγει και επεξεργάζεται η Εταιρεία κατά την επίσκεψη/χρήση του Ιστότοπου είναι τα ακόλουθα:

α. Ιστορικό των επικοινωνιών του χρήστη με την Εταιρεία μέσω της επίσκεψης στον Ιστότοπο. Σε περίπτωση επικοινωνίας με την Εταιρεία, συλλέγουμε το ονοματεπώνυμο του χρήστη το τηλέφωνο του καθώς και την διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου του. Τα στοιχεία αυτά απαιτούνται για την εξακρίβωση της ταυτότητας των χρηστών που ζητούν πρόσβαση σε διαδικτυακές εφαρμογές της Εταιρείας και χρησιμοποιούνται αποκλειστικά και μόνο για την επαλήθευση της ταυτότητας τους χωρίς να υπόκεινται σε άλλη επεξεργασία.

β. Τεχνικές πληροφορίες κατά την επίσκεψη του Ιστότοπου, όπως διεύθυνση IP, ημερομηνία και ώρα επίσκεψης, τύπος φυλλομετρητή και λειτουργικού συστήματος, μοντέλο συσκευής, καθώς και λοιπές πληροφορίες που συλλέγονται μέσω cookies και παρόμοιων τεχνολογιών και που σχετίζονται με την ανάλυση της περιήγησης των χρηστών στον Ιστότοπο.

γ. Σε περίπτωση εγγραφής του χρήστη στο newsletter της Εταιρείας, συλλέγουμε κατόπιν συγκατάθεσης του χρήστη την διεύθυνση ηλεκτρονικού του ταχυδρομείου και το ονοματεπώνυμο του. Σε κάθε περίπτωση, ο χρήστης διατηρεί την δυνατότητα να ανακαλέσει ανά πάσα στιγμή την συγκατάθεση του, είτε πατώντας την επιλογή “unsubscribe” στο σώμα του ηλεκτρονικού μηνύματος που λαμβάνει από την Εταιρεία είτε κατόπιν επικοινωνίας με τη Εταιρεία στα αναφερόμενα στον Ιστότοπο στοιχεία επικοινωνίας.

δ. Σε περίπτωση ηλεκτρονικής εγγραφής του χρήστη σε εκπαιδευτικό πρόγραμμα της εταιρείας, συλλέγουμε το ονοματεπώνυμο του, ……. (να συμπληρωθούν τα προσωπικά στοιχεία που συλλέγονται σε μια τέτοια περίπτωση ).

Σημειώνεται ότι ο Ιστότοπος δεν είναι σχεδιασμένος και δεν απευθύνεται σε ανηλίκους. Συνεπώς η Εταιρεία δεν συλλέγει εν γνώσει της ούτε διατηρεί δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα που αφορούν σε παιδιά.

Χρήση των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα

Η HATZI FILAX χρησιμοποιεί τα δεδομένα που συλλέγει για να παρέχει στους χρήστες τις υπηρεσίες της και αποκλειστικά για αυτόν τον λόγο. Επιπρόσθετα, δύναται να χρησιμοποιεί τα δεδομένα για την πραγματοποίηση των επιχειρηματικών της δραστηριοτήτων, μεταξύ των οποίων περιλαμβάνονται η εξέταση των επιδόσεων της, η εκπλήρωση των νομικών/συμβατικών της υποχρεώσεων, η ανάπτυξη και αξιοποίηση του ανθρώπινου δυναμικού της και η διεξαγωγή ερευνών.

Ειδικότερα, η Εταιρεία χρησιμοποιεί τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα που συλλέγει:

α. Για την εξακρίβωση της ταυτότητας των χρηστών όταν έρχονται σε επαφή με την Εταιρεία.

β. Για την βελτίωση και ανάπτυξη των υπηρεσιών της Εταιρείας προς τους χρήστες.

γ. Για την εκτέλεση συμβάσεων στις οποίες το υποκείμενο των δεδομένων είναι συμβαλλόμενο μέρος.

δ. Για την επιδίωξη των εννόμων συμφερόντων της Εταιρείας, εκτός εάν το συμφέρον ή τα θεμελιώδη δικαιώματα και οι ελευθερίες του υποκειμένου των δεδομένων υπερισχύουν.

ε. Για την επικοινωνία με τους χρήστες με οποιοδήποτε μέσο (ταχυδρομείο, ηλεκτρονικό ταχυδρομείο, τηλέφωνο κλπ),

στ. Για την πρόληψη και τον εντοπισμό απάτης ή απώλειας δεδομένων.

ζ. Για την διενέργεια αναλύσεων marketing και την δημιουργία προφίλ των χρηστών.

η. Για σκοπούς διαφήμισης και προώθησης.

Απαγόρευση Αποκάλυψης Πληροφοριών

Η Εταιρεία σε καμία περίπτωση δεν διακινεί, πωλεί ή ενοικιάζει δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα των χρηστών σε τρίτους. Τα στοιχεία αυτά χρησιμοποιούνται αποκλειστικά από την Εταιρεία με σκοπό την συνεχή βελτίωση της εξυπηρέτησης των χρηστών. Η Εταιρεία δύναται να αποκαλύψει σχετικές πληροφορίες μόνο εφόσον αυτό ζητηθεί νομίμως από διοικητική, δικαστική ή δημόσια αρχή ή νομικό ή φυσικό πρόσωπο προς το οποίο ενδέχεται βάσει νόμου ή δικαστικής απόφασης να απορρέει σχετική υποχρέωση ή δικαίωμα της Εταιρείας να ανακοινώνει τέτοια δεδομένα.

Προστασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα

Η XATZI FILAX δεσμεύεται για την προστασία των προσωπικών δεδομένων των χρηστών του Ιστότοπου. Έχει λάβει όλα τα κατάλληλα διοικητικά και τεχνικά μέτρα, σύμφωνα με τα σύγχρονα τεχνολογικά πρότυπα και τους ισχύοντες νόμους και κανονισμούς, προκειμένου να διασφαλιστεί ότι η επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, είτε από την Εταιρεία είτε από τρίτους για λογαριασμό της, είναι απόλυτα σύννομη και ενδεδειγμένη και διαθέτει το κατάλληλο επίπεδο ασφαλείας για να αποτρέψει αποτελεσματικά κάθε μη εξουσιοδοτημένη ή τυχαία πρόσβαση καθώς και οποιαδήποτε παραβίαση, αθέμιτη χρήση, αλλοίωση, απώλεια ή καταστροφή.

Τα δικαιώματα πρόσβασης των εκπροσώπων της Εταιρείας σε βάσεις δεδομένων καθορίζονται σύμφωνα με τους εξειδικευμένους ρόλους εργασίας τους, προκειμένου να διασφαλίζεται ότι έχουν πρόσβαση μόνο στις σχετικές με τα καθήκοντα τους πληροφορίες.

Cookies και παρόμοιες τεχνολογίες

Τα cookies είναι μικρά αρχεία δεδομένων που αποστέλονται στο πρόγραμμα περιήγησης σας όταν επισκέπτεστε έναν ιστότοπο και τα οποία μπορούν να ανακληθούν από έναν διακομιστή web στον τομέα που τοποθέτησε τα cookies. Αποστέλλονται και φυλάσσονται στο πρόγραμμα περιήγησης που χρησιμοποιεί ο χρήστης, επιτρέποντας σε ιστόστοπους να λειτουργούν απρόσκοπτα και χωρίς τεχνικές ανωμαλίες, να αναγνωρίζουν τους συχνούς χρήστες, να συλλέγουν πολλαπλές επιλογές των χρηστών, να διευκολύνουν την πρόσβαση τους στον ιστότοπο καθώς και για στατιστικούς λόγους. Τα cookies είναι απολύτως αναγκαία για την σωστή και απρόσκοπτη λειτουργία του Ιστότοπου. Οι πληροφορίες που αποθηκεύονται στα cookies του Ιστότοπου χρησιμοποιούνται αποκλειστικά από αυτόνκαι συνεργαζόμενες επιχειρήσεις για στατιστικούς λόγους.

Τα pixel tags (εικονοστοιχεία) είναι μικρά κομμάτια του κώδικα που δύνανται να ενσωματωθούν σε ιστοσελίδες και μηνύματα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου. Η Εταιρεία μπορεί να χρησιμοποιεί cookies και pixels προκειμένου να γίνει γνωστή η αλληλεπίδραση με ιστοσελίδες και μηνύματα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου αυτής. Αυτές οι πληροφορίες βοηθούν την Εταιρεία καθώς και τρίτους παρόχους υπηρεσιών που αυτή χρησιμοποιεί για να προωθήσει καλύτερα τις υπηρεσίες της.

Επιπρόσθετα, η Εταιρεία μπορεί να χρησιμοποιεί cookies και παρόμοιες τεχνολογίες για σκοπούς όπως η αποθήκευση των προτιμήσεων και των ρυθμίσεων του χρήστη, η αποθήκευση των πληροφοριών που παρέχει ο χρήστης σε μια τοποθεσία web, η εξατομίκευση της διαφήμισης κλπ.

Σε κάθε περίπτωση, ο χρήστης δύναται να μεταβάλλει τις ρυθμίσεις του browser του για να αποτρέψει την αποδοχή cookies ή για να διαγράψει ολοκληρωτικά. Επίσης έχει τη δυνατότητα να ανακαλέσει οποτεδήποτε την δοθείσα συναίνεση στην χρήση των cookies. Ωστόσο, η απόρριψη των cookies δύναται να επηρεάσει την ικανότητα του χρήστη να χρησιμοποιήσει κάποια από τις υπηρεσίες του Ιστότοπου.

Ο Ιστότοπος ενδέχεται να περιέχει συνδέσμους ή αναφορές σε άλλους ιστότοπους. Η Εταιρεία δεν ελέγχει τα cookies άλλων ιστότοπων και η παρούσα δεν ισχύει αναφορικά με τα cookies σε ενδεχόμενη περιήγηση σε αυτούς.

Δικαιώματα των υποκειμένων των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα

Οι χρήστες του Ιστότοπου έχουν και δύνανται, σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία, να ασκήσουν, μετά από επιβεβαίωση της ταυτότητας τους, τα ακόλουθα δικαιώματα:

α. το δικαίωμα πρόσβασης στα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα τους καθώς και στις σχετικές με την επεξεργασία αυτών πληροφορίες,

β. το δικαίωμα περιορισμού της επεξεργασίας των δεδομένων τους για τις περιπτώσεις που ορίζει ρητά ο νόμος,

γ. το δικαίωμα διόρθωσης ανακριβών και συμπλήρωσης τυχόν ελλιπών δεδομένων τους,

δ. το δικαίωμα διαγραφής των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα που τους αφορούν,

ε. το δικαίωμα φορητότητας των δεδομένων τους σε δομημένο, κοινώς χρησιμοποιούμενο και αναγνώσιμο από μηχανήματα μορφότυπο, είτε στους ίδιους τους χρήστες είτε σε άλλον υπεύθυνο επεξεργασίας,

στ. το δικαίωμα εναντίωσης τους στην επεξεργασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα που τους αφορούν,

ζ. το δικαίωμα ανάκλησης τυχόν συγκατάθεσης τους άμεσα και δωρεάν.

Η άσκηση οιουδήποτε εκ των ως άνω δικαιωμάτων των χρηστών του Ιστότοπου γίνεται με την υποβολή σχετικού έγγραφου αιτήματος αυτών προς την Εταιρεία. Η Εταιρεία δεσμεύεται να απαντήσει εγγράφως εντός προθεσμίας ενός (1) μήνα από την παραλαβή του αιτήματος.

Η Εταιρεία υποχρεούται να ενημερώσει τους χρήστες, χωρίς αδικαιολόγητη καθυστέρηση, για τυχόν παραβίαση των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα αυτών, η οποία δύναται να θέσει σε σοβαρό κίνδυνο τα δικαιώματα και τις ελευθερίες τους και υπό την προϋπόθεση ότι αυτή δεν εμπίπτει σε μία εκ των εξαιρέσεων που προβλέπει ο νόμος.

Σε περίπτωση που οι χρήστες θεωρούν ότι θίγεται με οποιοδήποτε τρόπο η προστασία των προσωπικών τους δεδομένων, μπορούν να προσφεύγουν στην Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα.

Διατήρηση των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα

Τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα που συλλέγει και επεξεργάζεται η Εταιρεία τηρούνται για όσο χρονικό διάστημα είναι απαραίτητο για την εκπλήρωση του σκοπού της κάθε επεξεργασίας. Με τη λήξη αυτής τα δεδομένα θα διαγράφονται εκτός αν ορίζεται διαφορετικά από τις ισχύουσες σχετικές διατάξεις νόμου ή αν αυτό απαιτείται για τη θεμελίωση, άσκηση ή υποστήριξη νομικών αξιώσεων της Εταιρείας.

Δικαίωμα πνευματικής και βιομηχανικής ιδιοκτησίας

Εκτός των ρητά αναφερομένων εξαιρέσεων (πνευματικά δικαιώματα τρίτων, εξωτερικών συνεργατών και φορέων) το σύνολο του περιεχομένου του Ιστότοπου, συμπεριλαμβανομένων εικόνων, γραφικών, φωτογραφιών, σχεδίων και κειμένων και γενικά όλων των αρχείων αυτού, αποτελούν πνευματική ιδιοκτησία, κατατεθειμένα σήματα και σήματα υπηρεσιών της Εταιρείας και προστατεύονται από τις ισχύουσες διατάξεις του ελληνικού και ευρωπαϊκού δικαίου καθώς και των σχετικών διεθνών συμβάσεων. Συνεπώς, κανένα εξ αυτών δεν μπορεί να αποτελέσει συνολικά ή εν μέρει, με επεξεργασία ή χωρίς, αντικείμενο πώλησης, αντιγραφής, τροποποίησης, αναπαραγωγής, αναδημοσίευσης, φόρτωσης (downloaded), μετάδοσης ή διανομής με οποιονδήποτε τρόπο.

Εφαρμοστέο δίκαιο και λοιποί όροι

Οι όροι και προϋποθέσεις χρήσης του Ιστότοπου που περιλαμβάνονται στην παρούσα, καθώς και οποιαδήποτε τροποποίηση και αλλαγή τους, διέπονται και συμπληρώνονται από το ελληνικό δίκαιο, το δίκαιο της ευρωπαϊκής ένωσης και τις σχετικές διεθνείς συμβάσεις. Οποιαδήποτε διάταξη των ως άνω όρων καταστεί αντίθετη προς το νόμο παύει αυτοδικαίως να ισχύει και αφαιρείται από την παρούσα, χωρίς σε καμία περίπτωση να θίγεται η ισχύς των λοιπών όρων. Η παρούσα αποτελεί την συνολική συμφωνία της HATZI FILAX και των χρηστών του Ιστότοπου και δεν δεσμεύει παρά μόνο αυτούς. Καμία τροποποίηση των ως άνω όρων δεν θα λαμβάνεται υπόψη και δεν θα αποτελεί τμήμα της παρούσας, εάν δεν έχει διατυπωθεί εγγράφως και δεν έχει ενσωματωθεί σε αυτή.

Αλλαγές στην παρούσα Δήλωση – Πολιτική Εφαρμογής Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων

Η HATZI FILAX προτίθεται να ενημερώνει τους χρήστες του Ιστότοπου για οποιαδήποτε ουσιώδη αλλαγή στον τρόπο διαχείρισης των προσωπικών δεδομένων που διατηρεί και δεσμεύεται να αναθεωρεί περιοδικά την παρούσα ώστε να αντανακλά τις αλλαγές στις πολιτικές και πρακτικές της. Σε περίπτωση τροποποίησης της παρούσας και δημοσίευσης των σχετικών αλλαγών θα επικαιροποιείται η «ημερομηνία τελευταίας ενημέρωσης».

Στοιχεία επικοινωνίας

Για οποιαδήποτε απορία, διευκρίνιση ή αίτημα σας αναφορικά με την πολιτική εφαρμογής της προστασίας προσωπικών δεδομένων και τους όρους χρήσης του Ιστότοπου, παρακαλούμε επικοινωνήστε με την Εταιρεία στην ηλεκτρονική διεύθυνση info@hatzifilax.com.