Το City Unity College, ένα αναγνωρισμένο και επιτυχημένο εκπαιδευτικό ίδρυμα, τον τελευταίο χρόνο συνεργάζεται με τη Hatzi Filax Group σε ένα πρόγραμμα ολικής αναδιαμόρφωσης της κουλτούρας του και παροχής Εμπειρίας του Πελάτη.

Η Hatzi Filax Group οργάνωσε ένα εξατομικευμένο μοντέλο ενίσχυσης του ανθρώπινου δυναμικού του City Unity College, μέσα από τον ορισμό νέων διαδικασιών και την ευθυγράμμιση της κουλτούρας προς την Εμπειρία Πελάτη, με στόχο την ανάπτυξη του Κολλεγίου για το προσωπικό του και τους μαθητές του.

Η Hatzi Filax Group οργάνωσε συνεντεύξεις με κάθε μέλος του ανθρώπινου δυναμικού, προκειμένου να αναπτύξει μία λεπτομερή εικόνα της κουλτούρας του Κολλεγίου, στην αρχή του έργου και βάσει των συγκεκριμένων αναγκών προχώρησε στη δημιουργία ενός εγχειριδίου διαδικασιών. Οι νέες διαδικασίες έδιναν έμφαση σε πρακτικές δεξιότητες για καλύτερη οργάνωση και επικοινωνία, στην αναδιοργάνωση του Τμήματος Πωλήσεων με στόχο την παροχή Εμπειρίας και στην ψηφιακή, πράσινη μετάβαση σε ένα paperless εργασιακό περιβάλλον. 

Το έργο που βρίσκεται ακόμα σε εξέλιξη έχει συναντήσει μεγάλη επιτυχία, καθώς το μοντέλο της Hatzi Filax Group τέθηκε σε εφαρμογή από την πρώτη μέρα και η συμβουλευτική ανταποκρινόταν στους στόχους και στο όραμα του City Unity College, με τρόπο που δεν θα ταίριαζε σε άλλη επιχείρηση.