Η Astra Ship Management, με διεθνή εμβέλεια, που δραστηριοποιείται με επιτυχία στον τομέα της ναυτιλίας, συνεργάζεται με τη Hatzi Filax Group σε ένα πρόγραμμα ενίσχυσης του ανθρώπινου δυναμικού και αναδιαμόρφωσης της εταιρικής κουλτούρας. 

Στόχος αυτού του 5-μήνου προγράμματος της Hatzi Filax Group, είναι να δημιουργηθούν διαδικασίες που θα ευθυγραμμίσουν το διοικητικό προσωπικό με ένα νέο όραμα της Astra Ship Management, για σταθερή επιτυχία. Το μοντέλο πρακτικής εκπαίδευσης της Hatzi Filax Group αναπτύχθηκε προσεγμένα με βάση τις ανάγκες, αλλά και το χαρακτήρα της Astra Ship Management.

Συγκεκριμένα, από την αρχή του προγράμματος οργανώθηκαν συνεδρίες συμβουλευτικής, ατομικά και σε ομάδες, με όλους τους διοικητικούς της επιχείρησης, προκειμένου να δοθεί αποτελεσματική καθοδήγηση στους συμμετέχοντες. Βάσει των στόχων του προγράμματος, αναπτύχθηκε ένα διδακτικό εγχειρίδιο, το οποίο περιείχε πρακτικές και δεξιότητες εφαρμόσιμες από την πρώτη μέρα. 

Ιδιαίτεροι στόχοι του προγράμματος που επιτεύχθηκαν ήταν, πρώτον, η αναδιοργάνωση της ενδοεταιρικής επικοινωνίας, και δεύτερον, το να ακολουθούνται απλές, αλλά ταυτόχρονα αποτελεσματικές διαδικασίες. Όπως για παράδειγμα, η τήρηση αρμοδιοτήτων καθενός από τους εργαζομένους.

Το έργο που ξεκίνησε το 2019 και ολοκληρώθηκε στο 2020 έχει συναντήσει μεγάλη επιτυχία, καθώς το μοντέλο της Hatzi Filax Group τέθηκε σε εφαρμογή από την πρώτη μέρα και η συμβουλευτική ανταποκρινόταν στους στόχους και στο όραμα της Astra Ship Management, με τρόπο που δεν θα ταίριαζε σε άλλη επιχείρηση.