Συνεργασία Κωστόπουλος – Hatzi Filax Group | Eκπαίδευση «Change Management – Διαχείριση Αλλαγής»

Εκπαίδευση πραγματοποιήθηκε για τα Διοικητικά Στελέχη της Κωστόπουλος, στοχεύοντας με αυτόν τον τρόπο στην αποτελεσματική Διαχείριση της Αλλαγής στην επιχείρηση.

Hatzi Filax Group Training | Consulting | Technology ανέλαβε την ευθύνη σχεδιασμού και υλοποίησης του έργου, «Change Management – Διαχείριση Αλλαγής». Το εκπαιδευτικό πρόγραμμα διήρκησε είκοσι (20) ώρες και συμμετείχαν Διοικητικά Στελέχη από όλα τα τμήματα της επιχείρησης Κωστόπουλος.

Κύριος στόχος του προγράμματος ήταν η εκπαίδευση των Διοικητικών Στελεχών της Κωστόπουλος, για τη δημιουργία και την εφαρμογή των ρόλων, των διαδικασιών, και των εργαλείων, τα οποία ο καθένας θα χρησιμοποιήσει για να διαχειριστεί αποτελεσματικά την Αλλαγή για τους Ανθρώπους του. Το πρόγραμμα ήταν άρρηκτα ευθυγραμμισμένο με τις αξίες και το όραμα της Κωστόπουλος.

Το συγκεκριμένο έργο εκπονήθηκε σε τρία (3) επίπεδα: Ηγεσία, η Μετάβαση στην Αλλαγή και Πώς Δημιουργούμε το Όραμα της Αλλαγής.

Στα πλαίσια διεξαγωγής του έργου υπήρξε εξαιρετική συνεργασία με το τμήμα HR και την κ. Ελίνα Δέρμου, HR Director της επιχείρησης.

Το εκπαιδευτικό πρόγραμμα υλοποιήθηκε δια ζώσης σε αίθουσα, μέσω δυναμικών ασκήσεων αλληλεπίδρασης και τηρήθηκαν όλοι οι κανόνες για την Covid 19.