Όταν μια επιχείρηση επιλέξει να αλλάξει και να αποφασίσει ποια στρατηγική θα ακολουθήσει, ένας από τους πιο σύγχρονους ενδεδειγμένους τρόπους για να επιτευχθεί η αναδόμησή της είναι η εκπαίδευση του ανθρώπινου δυναμικού.

Από Χάτζη Σκευοφύλακα

Η επιχείρηση αλλάζοντας, αναδιοργανώνοντας τις δομές της, προσαρμόζοντας την λειτουργία της στα νέα δεδομένα της αγοράς, θα πρέπει να περάσει την νέα στρατηγική αντίληψη, καθώς και μεθόδους οργάνωσης και λειτουργίας σε όλους τους εργαζομένους. Θα πρέπει να αναπτύξει νέες δεξιότητες εργασίας και συνεργασίας. Ο καλύτερος τρόπος να το πετύχει είναι η εκπόνηση έξυπνων στρατηγικών εκπαίδευσης. Η εκπαίδευση προσφέρει στον εργαζόμενο έμπνευση, φροντίδα και δημιουργικότητα. Ο εργαζόμενος νιώθει το υπέρτατο αίσθημα ικανοποίησης, ότι δηλαδή η επιχείρηση ακόμη και σε περιόδους κρίσης κάνει μια αξιόλογη επένδυση σε εκείνον ενώ παράλληλα εκπαιδεύεται σε νέες δεξιότητες και τεχνικές.

Η ευθύνη των εργαζόμενων
Σε περίοδο αναδιοργάνωσης, όλοι οι εργαζόμενοι οφείλουν να κατανοήσουν ποια είναι η κληρονομιά της Επιχείρησης, την οποία καλούνται να διατηρήσουν και να εμπλουτίσουν. Επιπλέον, καλούνται να συμβάλλουν ουσιαστικά στη βιωσιμότητα της επιχείρησης ενώ, ταυτόχρονα, υποχρεούνται να εντάξουν νέα στοιχεία στην εργασιακή καθημερινότητά τους.

Η σωστή εκπαίδευση, σε μια φάση αναδόμησης, ειδικά σε περιόδους κρίσης, οδηγεί την επιχείρηση στο επόμενο βήμα ελαχιστοποιώντας τους όποιους «εταιρικούς κραδασμούς». Αυτό συνίσταται στο γεγονός ότι οι εργαζόμενοι αισθάνονται την επιχείρηση ως αρωγό των προσπαθειών τους. Έτσι, στο σύνολό του, ο οργανισμός επιτυγχάνει τους εταιρικούς και κοινωνικούς του στόχους ενώ παράλληλα οδηγείται στην εξυγίανση και την αναδόμηση της λειτουργίας της.

«Ακαδημαϊκή» εκπαίδευση
Η εκπαίδευση στο λειτουργικό της ρόλο διασφαλίζει την υλοποίηση της στρατηγικής της επιχείρησης, αφού εστιάζεται στην επίλυση λειτουργικών προβλημάτων, έχοντας εντοπίσει την ανάγκη εκπαίδευσης του κάθε εργαζομένου σε κάθε βαθμίδα του οργανισμού αλλά και έχοντας αξιολογήσει αποτελεσματικά τις ανάγκες αυτές. Η σωστή και δομημένη εκπαίδευση, που περιλαμβάνει τόσο θεωρητική όσο και πρακτική εξάσκηση, επιλύει προβλήματα, δημιουργεί νέες δομές λειτουργίας και οργάνωσης και αναπτύσσει έμπρακτα την καινοτομία για τον οργανισμό.

Η αναδόμηση επιτυγχάνεται από τη στιγμή που οι εργαζόμενοι αντιληφθούν ότι στις αλλαγές εμπεριέχεται το προσωπικό τους όφελος εκτός από το κοινό καλό και ότι φυσικά αυτές οι έννοιες είναι αλληλένδετες και αλληλοεξαρτώμενες. Ειδικότερα σε περιόδους κρίσης, η σκέψη της δημιουργίας εσωτερικής Ακαδημίας λειτουργεί ως ένας θετικός καταλύτης εξισορόπησης της στρατηγικής και της λειτουργικής οργάνωσης του οργανισμού.

Η Ακαδημία καλλιεργεί εσωτερική φιλοσοφία και ενότητα καθώς δημιουργεί ευκαιρίες για ανάπτυξη των στελεχών σε κάθε βαθμίδα της επιχείρησης. Η εσωτερική είναι το αποτελεσματικό εργαλείο διοίκησης και στρατηγικής επένδυσης με οφέλη σε πολλαπλά επίπεδα.

Το όραμα είναι η κινητήριος δύναμη μέσα σε μια επιχείρηση, ο κοινός σκοπός και ο συνδετικός κρίκος μεταξύ των εργαζομένων. Κάθε εκπαιδευτικό πρόγραμμα οφείλει να συμπορεύεται και να εστιάζεται στο όραμα, το οποίο θα είναι δομημένο με τέτοιο τρόπο, ώστε ο κάθε εργαζόμενος:
1. Να αντιλαμβάνεται την ευθύνη που έχει για την εκπλήρωση του οράματος.
2. Να συνδέει το όραμα με την προσωπική του ανάπτυξη.
3. Να κατανοεί ότι η νοοτροπία συνεργασίας μεταξύ όλων των εργαζομένων της επιχείρησης είναι ο συνδετικός κρίκος που οδηγεί στην επιτυχία.

Η νοοτροπία που αβίαστα καλλιεργείται , δημιουργεί κοινούς δεσμούς ανάπτυξης και συνεργασίας μεταξύ των εργαζομένων της επιχείρησης ενώ παράλληλα κρατά ζωντανό το στόχο και τη στρατηγική του οργανισμού σε περίοδο κρίσης.

Όλοι οι εργαζόμενοι έχουν ίσα δικαιώματα στην εκπαίδευση και στην προσωπική ανάπτυξη.

Με την παροχή εξειδικευμένων γνώσεων, ανάλογα με την ειδικότητα, προσφέρεται σε κάθε εργαζόμενο επαγγελματική κατάρτιση ανεπτυγμένου επιπέδου. Επιπλέον τα εκπαιδευτικά προγράμματα πρέπει να συμβάλουν στην καλλιέργεια της κοινωνικής ευαισθησίας και της συναισθηματικής ενδυνάμωσης των εργαζομένων.

Δεν μπορούμε να καταφέρουμε τίποτα εάν δεν κατακτήσουμε πρώτα την καρδιά και την εμπιστοσύνη του εργαζόμενου που βρίσκεται κοντά μας, ειδικά σε περιόδους κρίσης. Με αυτόν τον τρόπο ο εργαζόμενος πείθεται έμπρακτα για την αξία και το όφελος.