Όταν μία επιχείρηση επιλέξει το δρόμο της αλλαγής, το δρόμο της ανάπτυξης,  θα πρέπει να αποφασίσει τη στρατηγική που θα ακολουθήσει.

Ένας από τους πιο ενδεδειγμένους τρόπους, για να επιτευχθεί η αναδόμησή της είναι η εκπαίδευση του ανθρώπινου δυναμικού. Η εκπαίδευση προσφέρει στον εργαζόμενο έμπνευση, φροντίδα και τροφή για σκέψη και δημιουργία. Ο εργαζόμενος νιώθει το υπέρτατο αίσθημα της ικανοποίησης, ότι η επιχείρηση κάνει μια αξιόλογη επένδυση σε εκείνον.

Σε περιόδους αναδιοργάνωσης, όλοι οι εργαζόμενοι οφείλουν να κατανοήσουν την ιστορία και το όραμα της επιχείρησης, που καλούνται να διατηρήσουν και να εμπλουτίσουν. Επιπλέον, καλούνται να συμβάλλουν δυναμικά στην ανάπτυξή της, ενώ ταυτόχρονα, υποχρεούνται να εντάξουν νέα στοιχεία στην εργασιακή καθημερινότητά τους.

Το όραμα είναι η κινητήριος δύναμη μέσα σε μια επιχείρηση, ο κοινός σκοπός και ο συνδετικός κρίκος μεταξύ των εργαζομένων.  Κάθε εκπαιδευτικό πρόγραμμα οφείλει να συμπορεύεται και να εστιάζει στο όραμα το οποίο πρέπει να είναι δομημένο με τέτοιο τρόπο, ώστε ο κάθε εργαζόμενος:

  • Να αντιλαμβάνεται την ευθύνη που έχει για την εκπλήρωση του οράματος.
  • Να συνδέει το όραμα με την προσωπική του ανάπτυξη.
  • Να κατανοεί ότι η συνεργασία μεταξύ των εργαζομένων της επιχείρησης είναι ο συνδετικός κρίκος που οδηγεί στην επιτυχία.

Η νοοτροπία που θα πρέπει να καλλιεργηθεί συνοψίζεται στο ακόλουθο  αναπτυξιακό τρίπτυχο:

  • Κοινό όραμα
  • Υπευθυνότητα
  • Συνεργασία

Όλοι οι εργαζόμενοι έχουν ίσα δικαιώματα στην εκπαίδευση και στην προσωπική ανάπτυξη.

Με την παροχή εξειδικευμένων γνώσεων -ανάλογα με την ειδικότητα- προσφέρεται σε κάθε εργαζόμενο, επαγγελματική κατάρτιση υψηλού επιπέδου. Επιπλέον τα εκπαιδευτικά προγράμματα θα πρέπει να εμπεριέχουν  θέματα κοινωνικής ευαισθησίας.

Η σωστή εκπαίδευση, στη φάση ανάπτυξης, προχωρά την επιχείρηση στο επόμενο βήμα, ομαλά και ανώδυνα.  Αυτό συμβαίνει, γιατί ο εργαζόμενος νιώθει ότι η επιχείρηση πιστεύει σε αυτόν, είναι αφοσιωμένη πρώτα σε εκείνον και μέσω αυτού προχωρά στην αναδόμηση και στην ανάπτυξη της.

Οι εργαζόμενοι θα πρέπει να αντιληφθούν ότι στις όποιες αλλαγές προχωρά η επιχείρηση, εμπεριέχεται και το προσωπικό τους όφελος εκτός από το κοινό καλό και ότι αυτές οι έννοιες είναι αλληλένδετες και αλληλοεξαρτώμενες.

Η επιχείρηση από την άλλη, θα πρέπει να κατανοήσει ότι δεν θα καταφέρει τίποτα, αν δεν κερδίσει πρώτα την καρδιά και την εμπιστοσύνη των εργαζομένων, αν δεν τους δείξει ότι υπολογιζει σε αυτούς. Με αυτόν τον τρόπο ο εργαζόμενος πείθεται έμπρακτα για την αξία και το όφελος του δούναι και λαβείν.